Valgprogram 2021


At leve og bo i Vesthimmerland

Venstre vil arbejde for at Vesthimmerland bliver det bedste sted at leve og bo. 

Udvikling

Vi vil udvikle vores kommune både i by og på land.

Uddannelse

Vi vil stræbe efter at skabe de bedste uddannelsesmuligheder for vores børn og unge.At leve og bo i Vesthimmerland

Venstre ønsker, at Vesthimmerlands Kommune skal kendes som den mest attraktive bosætningskommune i Nordjylland. Vi ønsker at tiltrække nye tilflyttere, og at Vesthimmerlands Kommune skal være et godt og attraktivt sted med gode muligheder og tilbud for alle: unge, børnefamilier og ældre.

 • Arbejde for moderne tidssvarende lokalplaner der giver mulighed for fleksible boligløsninger.
 • Udstykning af kommunale byggegrunde i mindre bysamfund. 

Borgerinddragelse 

Venstre vil stå i spidsen for et samarbejdende og inddragende kommunestyre. Nærdemokrati er hjerteblod for Venstre, derfor vil Venstre arbejde for at sikre borgerne størst mulig medindflydelse.

 • Have særligt fokus på inddragelse af unge i de kommunale beslutningsprocesser.
 • Gøre borgerinddragelsen mere tilgængelig og iøjnefaldende for borgerne. 

Børn og unge i Vesthimmerland

Venstre ser skole og dagtilbud som en samlet enhed med plads til forskellighed i de enkelte skoler/institutioner. Venstre vil derfor arbejde for, at skoler og dagtilbud arbejder sammen om at skabe de bedste vilkår for vores børn og unge. 

 • Alle elever rykker sig positivt både socialt og fagligt, uanset hvilket forudsætninger den enkelte elev har. Alle børn skal blive så dygtige som muligt.
 • Sikre en skolestruktur med geografisk spredning af skoler og daginstitutioner i hele kommunen. 

Erhvervspolitik

Venstre vil arbejde for at erhvervslivet gives gode betingelser for udvikling og vækst. Et sundt og stærkt erhvervsliv skaber muligheder for bosætning og styrkelse af det kommunale serviceniveau.

 • Videreføre og udbygge et dynamisk og udadvendt iværksætter miljø, der skal støtte nye og eksisterende virksomheder.
 • Udpegning / oprettelse af erhvervsområder med fokus på udvikling af bæredygtige energikilder mv. 

Beskæftigelse

Venstre vil, at alle der KAN, skal være en del af arbejdsmarkedet. Derfor er det vigtig med en hurtig og smidig sagsbehandling.

 • Fastholde og udbygge erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og brobygning i 8-9 klasser.
 • Fortsætte de gode resultater fra frikommuneforsøgene, herunder frihedsgrader for jobcentrets rammer og arbejde.

Integration

Venstre mener, at uddannelse og arbejde er en forudsætning for god integration, og derfor er lokale tilbud om sprogskole og et job centralt for en god integration.

Venstre ønsker, at integrationen skal ske i tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv og de frivillige foreninger. 

 • Styrke de ”lette” jobmuligheder via fokuseret integrationsarbejde.
 • Øge kendskabet og brugen af fritidspasset som en aktiv del af integrationen i foreningslivet.

Infrastruktur

God infrastruktur er en forudsætning for udvikling.

En hensigtsmæssig og trafiksikker infrastruktur i forhold til butikker, virksomheder og skoler er af meget stor betydning – herunder også etablering af cykelstier på de veje, som kæder såvel de store som de små byer sammen.

 • Et sammenhængende cykelstiprojekt der forbinder kommunen og skaber sammenhængskraft.
 • En udvidelse af Aggersundvejen, samt en Hærvejsmotorvej så langt mod nord som muligt.

Kommunens økonomi

I Venstre ønsker vi at sikre en sund økonomi i Vesthimmerlands Kommune, hvor der fortsat sikres udvikling og investeres i fremtiden. Venstre vil fortsætte arbejdet med at afvikle gælden, for derved at skabe handlefrihed til på sigt, at kunne sænke skatten.

 • Afvikle gælden med min. 20-25 mil. om året, som et gennemsnit over hele valgperioden.
 • Foretage investeringer der sikrer en fortsat positiv udvikling i kommunen.

Kultur og fritid

I Venstre mener vi, at de mange frivillige, der yder en stor indsats på kultur- og fritidsområdet, er af uvurderlig betydning. Vesthimmerlands Kommune har et rigt foreningsliv. Vores børn, unge og voksne færdes i og bruger de faciliteter, vi har opbygget, for at leve et sundt liv og dyrke et godt fællesskab.

 • Fastholde og støtte det frivillige foreningsliv efter princippet om hjælp til selvhjælp. Venstre vil således støtte både det eksisterende og nye initiativer inden for kultur og fritidsliv. 
 • Fremme folkesundheden ved blandt andet at afskaffe 25 års reglen.

Landsbyerne i Vesthimmerland 

Venstre mener, at dynamiske og levende landsbyer er vigtige for kommunen. De skaber en god sammenhængskraft i hele kommunen, og derfor er det vigtigt at livet i landsbyerne gøres attraktivt og tiltrækkende. Der skal være fokus på velfærdstilbud såsom skoler, dagtilbud og gode busforbindelser til hovedbyerne.

 • Flere områdefornyelsesprojekter. 
 • Børnepasningsmuligheder og skoler også i mindre bysamfund.

Socialpolitik 

Venstre mener, at familien er basen for et godt liv i trygge rammer. Derfor skal der arbejdes tværfagligt og målrettet med at hjælpe familier med problemer i hjemmet i tide for at undgå senere anbringelse uden for hjemmet.

 • Styrke SSP arbejdet, og dermed sørge for mere fokus på de grænsesøgende unge. 
 • Støtte og styrke det frivillige sociale arbejde.

Sundhedspolitik

Vi har et personligt ansvar for eget helbred, men vi har også i fællesskab et ansvar for at understøtte det personlige ansvar. Forebyggelse og rehabilitering står højt på den politiske dagsorden for Venstre.

 • Hjælp til at forebygge livsstilsbetingede sygdomme og skader.
 • Hjælp til rehabilitering, hvis man bliver ramt af akutte eller kroniske lidelser.

Ældreområdet

Venstre vil sætte borgeren over systemet.

Venstre mener, at ældrerådet i kommunen fortsat skal sikres stor indflydelse og medansvar på ældreområdet.

 • Tilbyde årligt forebyggende hjemmebesøg fra 75 år og opefter.
 • Sætte fokus på ældres ensomhed bl.a. gennem en styrkelse af de frivillige indsatser.

Handicappede

For Venstre er handicapområdet kernevelfærd.

Mange mennesker er født med - eller har senere i livet fået - et handicap.

Venstre vil, at borgere med fysisk og/eller mental handicap mødes med både værdighed og respekt.

 • Tilgængelighed tænkes ind ved planlægning af kommunalt byggeri og ændringer i bybilledet.
 • Mennesker med handicap skal have mulighed for et sund og aktivt liv.

Regionalt sundhedssamarbejde.

Venstre vil støtte op om arbejdet for at sikre og styrke Aalborg Universitetshospital i Farsø. Venstre vil arbejde for at lægevagten kommer tilbage til Farsø sygehus eller bliver en integreret del af Farsø sundhedshus.

 • Sætte fokus på nærhed i sundhedsarbejdet.
 • Påvirke regionsrådet m.h.p. at nedbringe responstider for ambulancekørsel til alle dele af kommunen.

Teknik, miljø og klima.

Venstre vil føre en klima- og energipolitik med fokus på at der skal være plads til både miljø og produktion. Vi mener bedre klima skabes gennem vækst og økonomisk fremgang, og ser dermed arbejdet for et bedre klima og vækst som hinandens forudsætninger.

 • Revidere kommuneplanen med fokus på at undersøge mulighederne for den fremtidige placering af vedvarende energianlæg, herunder evt. samle anlæggene i større områder.
 • Gamle og utidssvarende lokalplaner opdateres og fremtidssikres og gøres så fleksible som mulige.

Turisme

Venstre vil arbejde på en fortsat udvikling af turismen i kommunen.

Vesthimmerlands Kommune har et rigt kulturliv med museer, oplevelsescentre, mange historiske minder og ikke mindst en ren og smuk natur med skov, hede og strand, som er attraktive for turisterne.

 • Fortsat fokus på kommunens Limfjordskyst, og de oplevelsesmuligheder hele kysten kan give turisterne.
 • Fremme den turisme der knytter sig til de naturoplevelser kommunen er rig på, samt de bynære kulturelle og kunstneriske tilbud vi har i kommunen.
 • Aggersborg bliver optaget på UNESCOs verdensarvsliste.